Přijímací řízení ke studiu na VOŠ HITS

Kategorie: VOŠ Hits
Aktualizováno 3. 6. 2022 9:35

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023

Vyšší odborná škola Husův institut teologických studií

Vzdělávací program (kód a název): 61-41-N/04 Teologická a pastorační činnost

Přijímací řízení probíhá podle §93, §94 Zákona 561/2004 Sb. v platném znění (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.

Forma studia: dálková
Délka studia: 3 roky
Titul získaný po absolvování: diplomovaný specialista (DiS.)
Předpokládaný počet přijatých: 45
pdfRámcový_studijní_plán.pdf92.67 KB

Roční školné: 1 000 Kč (500 Kč/pololetí)

Kritéria přijímacího řízení:

Kritériem pro přijetí je průměr prospěchu vypočítaný ze známek maturitního vysvědčení do 3,5. Dále ředitel školy a hlavní přijímací komise přihlédnou ke skutečnostem, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, vyplývající ze životopisu a motivačního dopisu, které jsou povinnou součástí dokumentů přiložených k přihlášce.

Pokud nebude naplněna kapacita přihlášených studentů v řádných termínech, vyhlásí ředitel školy doplňující kolo přijímacího řízení s podáním přihlášek do 29. září 2022.

Přihlášky zasílejte na adresu:

Vyšší odborná škola
Husův institut teologických studií
studijní oddělení
Roháčova 1305/66
130 00 Praha 3

nebo doručte osobně v úředních hodinách: po – čt:  9,45 – 12, 12.45 - 14 hod.

Zápis do školního roku 2022/2023 se uskuteční v září 2022, upřesněno bude v srpnu 2022.
Zahájení výuky - říjen 2022

 Pokyny pro vyplnění přihlášky a doložení požadovaných dokladů:

V Praze, dne 14. února 2022
doc. ThDr. David Tonzar, Th.D., , dr. h. c., ředitel školy

Informace k cizímu jazyku
pdfInformace_k_výuce_cizího_jazyka.pdf71.46 KB